Statut

STATUT

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę CENTRUM EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ.

2.Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy – CEAS.

 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

 • 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 4

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

3.Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 5

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną, a przychód z tej działalności przekazuje wyłącznie na realizacje celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

4.Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, mogą pozostawać w stanie zatrudnienia w Stowarzyszeniu.

5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej formy działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

 • 6

Stowarzyszenie może wydawać legitymacje członkowskie, posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

 • 7
 1. Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, zdrowego stylu życia oraz edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak i wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 2. Cele dodatkowe Stowarzyszenia:
 3. organizowanie wydarzeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz innych osób,
 4. kształtowanie postaw członków stowarzyszenia i innych osób w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 5. przeciwdziałanie poprzez sport patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (kształcenie) wśród dzieci, młodzieży szkolnej i studentów oraz dorosłych,
 8. upowszechnianie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPOŻ wśród dzieci, młodzieży szkolnej i studentów oraz dorosłych,
 9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego stylu życia wśród seniorów (50+, 60+),
 10. upowszechnianie zagadnień ekologii, ochrony środowiska i BHP oraz PPOŻ wśród seniorów (50+, 60+),
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami,
 12. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami rządowymi i innymi w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 13. upowszechnianie dziedzictwa narodowego, kultury i szerzenie patriotyzmu.
 14. podejmowanie inicjatyw w obszarach: praw człowieka, pomocy społecznej, kultury, edukacji i oświaty, rozwój lokalny i regionalny, rozwój obywateli.
 15. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych i osób indywidualnych oraz wspieranie społecznej aktywności obywateli z różnych grup społecznych.
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zrzeszanie członków,
 2. współpracę i działalność członków,
 3. prowadzenie strony internetowej i/lub Facebook’a,
 4. organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych i turystycznych oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i imprez charytatywnych,
 5. udział w przedsięwzięciach o charakterze sportowym, turystycznym, ekologicznym, ochrony środowiska i BHP mogących pomóc w realizacji celów statutowych,
 6. prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów, obozów i wyjazdów w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i zdrowego trybu życia oraz ekologii i ochrony środowiska, BHP ochrony PPOŻ jak i kultury i różnorodnych form edukacji,
 7. wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych zgodnych z celami niniejszego statutu,
 8. organizację przedsięwzięć o charakterze marketingowo-promocyjnym oraz szkoleniowo – edukacyjnym,
 9. prowadzenie pikników, festynów, kwest,
 10. organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji,
 11. tworzenie i realizowanie projektów,
 12. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 13. współpracę z innymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami rządowymi i innymi jednostkami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności w celu uzyskania środków na prowadzenie działalności statutowej. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 2. jest pełnoletnia
 3. posiada pełna zdolność do czynności prawnych
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe
 5. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
  e. w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia
  f. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
 6. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w §10 pkt.1.
 • 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
 2. regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie,
 3. udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.

2.Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1 a-f.

3.Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w §11 ust. 1 pkt a-c oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

 • 12

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1 a-f.

2.Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 • 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 • 15
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia,
 3. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:

-z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres co najmniej 12 miesięcy,

-z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień

i uchwał władz Stowarzyszenia,

-ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenie i wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 18
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 • 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

 • 21
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.
 5. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 1 godziny. Walne Zebranie zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 7. z własnej inicjatywy,
 8. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 9. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

 

Zarząd

 

 • 23
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa/ przewodniczącego, wiceprezesa/ zastępcę przewodniczącego i skarbnika/ sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia,
 9. podpisywanie umów współpracy, umów cywilnoprawnych, innych.
 • 25
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 • 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

 • 27
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty środków,
 5. przychody z prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej Stowarzyszenia
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie przychód będzie przeznaczany na jego cele statutowe.
 • 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu, natomiast do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszeniu dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. 

 • 30
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 08.12.2016 ze zmianami 24.01.2017.